บริการรับตรวจสอบบัญชี

 

รับตรวจสอบบัญชี

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับกิจการดังต่อไปนี้

บริษัทจำกัด ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดใหญ่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

มูลนิธิ สมาคม ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็ก ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)

นิติบุคคลอื่นหรือกิจการอื่น ที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณรายการค้าและเอกสารประกอบรายการของบริษัท ซึ่งค่าบริการพิจารณาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบของพนักงานในทีมตามแผนการตรวจสอบบัญชีเป็นสำคัญ

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท
สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายได้หรือรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี