รับทำบัญชีและภาษี

ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีและภาษีอีกต่อไป เราดูแลกิจการของท่านเสมือนเป็นกิจการของเราเอง โดยทีมงานผู้สอบบัญชี(CPA/TA) ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีมากกว่า 15 ปี และ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี เราไม่ได้เพียงแต่บันทึกบัญชีให้กับท่านเท่านั้น แต่เราทำการวิเคราะห์บัญชี วิเคราะห์ภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจของท่าน พร้อมกับวางแผนภาษีให้กับท่าน เพื่อให้กิจการของท่านเสียภาษีอากรได้อย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร ทางเราให้บริการตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นทางด้านบัญชีและภาษีจนถึงสิ้นสุดกระบวนการแก่ท่าน ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท(สำหรับกิจการที่มีรายการค้าไม่เกิน 10 รายการ)

ขอบเขตการให้บริการงานรับทำบัญชีและภาษี

จัดทำบัญชีโดยผู้สอบบัญชี ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ

ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และ ทางภาษีที่ถูกต้อง

ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางด้านบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นกับกิจการ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการบันทึกบัญชีและจัดทำภาษีต่างๆ

จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2ก

จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยการหัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.54) การจำหน่ายเงินกำไรและจ่ายเงินให้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และยื่นแบบ ภ.พ.30

จัดทำและยื่นแบบ ภ.พ.36 กรณีจ่ายเงินค่าบริการให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย

จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ(ภ.ธ.40)

จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภ.ง.ด.51)

จัดทำและยื่นประกันสังคมประจำเดือน(สปส.1-10) และนำส่งแบบแสดงค่าจ้างประจำปี(กท.20ก)

บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Express ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

ตรวจสอบคุณภาพของงานบัญชีประจำเดือน ปิดงบการเงินรายเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงการวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย

จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ รายการทะเบียนทรัพย์สิน

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายให้กับกิจการของท่าน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปิดงบการเงินสิ้นปี จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ยื่นงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ทางระบบ e-filing

จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี(ภ.ง.ด.50)